Alatheia Client Holding Baseball

Emil Dovan

Alatheia client holds a baseball with his thumb prosthesis